Vedenie školy

martin-smilnak-web

Riaditeľ školy

Mgr. Martin Šmilňák

312906259_6346532552039871_9005407480840079550_n

ZáSTUPKYŇa rIadITEĽa (gYMNáZIUM)

PaedDr. Silvia Havrilová

RADA ŠKOLY

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

 

P.č.

Titul, meno a priezvisko

 

1.

Mgr. Milan Ballo, SDB

Zástupca zriaďovateľa

2.

Ľudovít Billý, DiS.art

Zástupca pedagog.

zamestnancov CZUŠ

3.

Ing. Mária Dubovecká

Zástupca pedagog.

zamestnancov. CZŠ

4.

Mgr. Anton Dubovecký

Zástupca pedagog.

zamestnancov. Gym.

5.

PhDr. Peter Exner

Predseda rady školy

6.

MUDr. Ján Gurský

Zástupca rodičov Gym.

7.

Mgr. Matej Martin Hrebík

Zástupca zriaďovateľa

8.

Mgr. Miroslav Jacko

Zástupca zriaďovateľa

9.

PhDr. Jana Kendrová

Zástupca rodičov CZUŠ

10.

Mgr. Marek Kreheľ

Zástupca zriaďovateľa

11.

Marcela Petrovičová

Zástupca nepedagog. zamestnancov

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca