VEDENIE ŠKOLY

Poverený riaditeľ školy (od októbra 2023): Ing. Peter Miko

Riaditeľ školy: Mgr. Martin Šmilňák

 

Zástupkyňa riaditeľa pre gymnázium: PaedDr. Silvia Havrilová

Zástupkyňa riaditeľa pre základnú školu: Mgr. Jana Dubivská

Zástupkyňa riaditeľa pre ZUŠ-ku: Mgr. Mária Kertýsová DiS.art. 

RADA ŠKOLY

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

 1. Mgr. Milan Ballo, SDB – Zástupca zriaďovateľa
 2. Ľudovít Billý, DiS.art – Zástupca pedagog. zamestnancov CZUŠ
 3. Ing. Mária Dubovecká – Zástupca pedagog. zamestnancov. CZŠ
 4. Mgr. Anton Dubovecký – Zástupca pedagog. zamestnancov. Gym.
 5. PhDr. Peter Exner – Predseda rady školy
 6. MUDr. Ján Gurský – Zástupca rodičov Gym.
 7. Mgr. Matej Martin Hrebík – Zástupca zriaďovateľa
 8. Mgr. Miroslav Jacko – Zástupca zriaďovateľa
 9. PhDr. Jana Kendrová – Zástupca rodičov CZUŠ
 10. Mgr. Marek Kreheľ – Zástupca zriaďovateľa
 11. Marcela Petrovičová – Zástupca nepedagog. zamestnancov

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca