Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

Zoznam členov Rady školy pri CSŠ, Jiráskova 5, Bardejov 2021- 2025

Ballo Milan,Mgr., SDB

Billý Ľudovít, DiS.art.
Dubovecká Mária, Ing.
Dubovecký Anton, Mgr.
Exner Peter, PhDr.
Gurský Ján, MUDr.
Matej Martin Hrebík, Mgr.
Jacko Miroslav, Mgr.
Kendrová Jana, PhDr.
Kreheľ Marek, Mgr.
Petrovičová Marcela
Šmilňák Martin, Mgr.

Rodičovská rada je združenie rodičov školy, ktorí sú zástupcami jednotlivých tried.

Členovia výboru Rodičovského spoločenstva pri Gymnáziu sv. Jána Bosca:

Priezvisko a meno Trieda
Ing. Peter Žarnovský G – 1.b
PhDr. Monika Kandráčová G – 2.b
Renáta Billá G – 3.b
Mgr. Erika Baldovičová G – 4.b
Ing. Peter Ždiľa G – 5.b