Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

Členovia rady Cirkevnej spojenej školy sú:

  titul, priezvisko, meno
predseda Ing. Stanislav Zašiura
pedagogickí zamestnanci Mgr. Anton Dubovecký
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art.
ostatní zamestnanci Marcela Petrovičová
zástupcovia rodičov MUDR. Ján Gurský
Mgr. Zuzana Hlavková
Ing. Vladimír Hric
zástupca zriaďovateľa Mgr. Miroslav Jacko
iní Mgr. Pavol Marton
Magdaléna Lučanská
Mgr. Milan Ballo

 

 

Rodičovská rada je združenie rodičov školy, ktorí sú zástupcami jednotlivých tried.

Členovia výboru Rodičovského spoločenstva pri Gymnáziu sv. Jána Bosca:

Priezvisko a meno Trieda
Ing. Peter Ždiľa I. A
Anton Hlávka II. A
Mária Lazorová III. A
Mgr. Puchalíková Emilia IV. A