Naša škola pracuje v termíne 1. 11. 2017 – 1. 11. 2019 na projekte rozvoja partnerstiev škôl v rámci programu Erasmus plus 

 

Téma projektu: Kritické myslenie vo vzdelávaní

Ciele projektu:

  • zaviesť stratégie kritického myslenia do vzdelávania
  • zdokolaniť komunikačné schopnosti v anglickom jazyku
  • rozvíjať partnerstvo so Salesian School v Chertsey vo Veľkej Británii

ZHRNUTIE ERASMUS PROJEKTU 2017-2019

V rámci tohto projektu sa zameriavame na zmenu tradičného vzdelávania, založeného na memorovaní faktov a encyklopedických vedomostí, na aktívne vzdelávanie založené na kritickom myslení. Prostredníctvom postupov kritického myslenia spolu s partnerskou školou v Spojenom kráľovstve spracujeme aktuálne témy a problémy súčasnej Európy v kontexte predmetov geografia, dejepis, náboženstvo a informatika. Témy budú spracované interaktívne ako otvorené materiály plné podnetov a otázok, ktoré budú podnecovať kritické myslenie a vytváranie kvalifikovaných názorov a postojov. Účastníci projektu, štyria pedagógovia a 24 žiakov na slovenskej strane a 2 pedagógovia a 20 žiakov na anglickej strane, sa navzájom obohatia o pohľad na tieto témy z regionálneho a zároveň európskeho aspektu. Taktiež zdokonalia svoje jazykové kompetencie, kultúrny rozhľad a priateľstvo naprieč Európou. Výsledky projektu budú prostredníctvom konferencie, masmédií a internetu šírené na regionálnej i národnej úrovni. Projekt predpokladá využitie metód ako sú dotazníky, ankety, riadené diskusie, otvorené vyučovacie hodiny, analýza, zber a triedenie  údajov, interaktívne spracovanie tém a pod.

ENGLISH VERSION

Within this project we focus on transformation of traditional education, based on memorizing of facts and encyclopedic knowledge, into active learning based on critical thinking. We and our partner school in the United Kingdom will work on current topics and issues of contemporary Europe in the context of subjects such as history, geography, RE and ICT using critical thinking approaches. The topics will be interactively elaborated as handouts containing some suggestions and questions which will stimulate critical thinking and creation of qualified opinions and attitudes. The participants of the project, 4 teachers and 24 students from Slovakia and 2 teachers and 20 students from the UK, will enrich each other’s perspective on these topics from regional and also European aspect. Furthermore, they will improve their language competences, cultural horizons and friendship across Europe. The outcomes of the project will be disseminated via conferences, mass media and the Internet at local and national level. The project presumes using different methods such as questionnaires, surveys, discussions, lesson shadowing, analyses, collecting and sorting of data, interactive topic elaboration, etc.

PARTNERSKÁ ŠKOLA: http://www.salesian.surrey.sch.uk/

Erasmus 2017-19

Zmluva o Erasme 2016/2017:

Download File (1)