Erasmus+ 2015-2017 

„Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov.“

Projekt Erasmus+ - Gymnázium sv. Jána Bosca

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:
  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
  • Mládež v akcii
  • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy

a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou. Ďalej umožňuje dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Projekt našej školy s finančnou podporou programu Erasmus+

V októbri 2015 začala naša škola pracovať na projekte s britskou školou Salesian School v Chertsey v Spojenom Kráľovstve na projekte, ktorý bol finančne podporovaný programom Erasmus+. Projekt mal názov „Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií a osvedčených postupov“ a trval dva roky, do októbra 2017.   

Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť dobre fungujúce a perspektívne partnerstvo zdokonaliť si schopnosť komunikovať v anglickom jazyku v bežných situáciách.  Navyše vzájomne sa obohacovať a pomáhať si aj v rámci predmetov (náboženstvo, dejepis a geografia), ktoré sa bilingválnom gymnáziu vyučujú po anglicky. 

V rámci projektu sa uskutočnili dva výmenné študijné pobyty z každej partnerskej školy. Každého pobytu sa zúčastnilo 30 študentov a traja alebo štyria učitelia.   

Samotný projekt

Cieľom študijného pobytu anglickej strany na Slovensku v októbri 2016 bolo predstaviť študentom aj vyučujúcim im málo známu krajinu v strede Európy. Zamerali sme sa tiež na oblasti, ktoré vyučujeme v anglickom jazyku. V rámci geografie sme absolvovali spoločné geografické exkurzie do Vysokých Tatier a do Belianskej a Jasovskej jaskyne. V rámci dejepisnej exkurzie sme spoločne navštívili Osvienčim a na našom území Svidník a okolie, kde prebiehali ťažké boje počas prvej a druhej svetovej vojny. V rámci náboženstva sme partnerskej škole predstavili dobre fungujúce pastoračné dielo Saleziánov, ktorí v našom meste úspešne pracujú s mládežou a marginalizovanými skupinami. Britskí partneri nás zase inšpirovali v dobročinnosti, lebo finančnými aj vecnými darmi podporili Saleziánsku rómsku školu v mieste nášho bydliska.  

Projekt sme rozdelili do troch fáz – pozorovanie, zapájanie sa a analyzovanie.

Prvá fáza

V rámci prvej fázy projektu vycestovali slovenskí žiaci na týždňový pobyt do Veľkej Británie v novembri 2015. Boli to všetci žiaci prvého ročníka bilingválneho gymnázia, aby sa úroveň jazykových kompetencií u všetkých žiakov zvýšila. Žiaci sa na partnerskej škole zúčastňovali vyučovania predmetov dejepis, geografia a náboženstvo s cieľom obohatiť si slovnú zásobu v týchto predmetoch. Projektovou úlohou učiteľov bolo hospitovať na predmetoch, komunikovať s britským pedagógmi a zdieľať dobre fungujúce postupy pri vyučovaní.     

Druhá fáza

projektu sa volala „Zapoj sa/Join“. Žiaci sa stali aktívnymi účastníkmi vyučovacieho procesu na oboch partnerských školách spolu s domácimi študentami. Mali možnosť si vyskúšať kooperáciu so študentami z partnerskej školy pri práci v malých skupinách. Výstupmi boli pojmové mapy, kvízy a výkladové slovníky k vybraným témam z dejepisu, náboženstva a geografie. Výsledky po spracovaní do elektronickej podoby uverejníme na internete.  

Tretia fáza

sa volala – „Analyzuj“. Už po absolvovaní prvých mobilít sme usporiadali seminár, kde sme predstavili svoje poznatky a postrehy vyučujúcim zo širokého okolia. Na seminár sme pozvali aj britských pedagógov, ktorí sa podelili o svoje osvedčené postupy pri zavádzaní takých foriem vyučovania. Oni žiakov aktivizujú, nútia ich premýšľať a podporujú ich tvorivosť.     

Budúcnosť projektu

S partnerskou školou plánujeme dlhodobú spoluprácu, lebo máme podobného ducha školy, zameranie, hodnotovú orientáciu a ciele. Zároveň sme si v mnohých oblastiach obohatením. Partnerstvo budeme naďalej rozvíjať na úrovni žiakov a pedagógov, na úrovni profesionálnej i osobnej, v podobe študijných pobytov ale aj na diaľku, prostredníctvom internetu.  

S potešením môžeme konštatovať, že bol schválený ďalší projekt s finančnou podporou Erasmu+. Spolu s partnerskou školou Salesian School v Chertsey v Spojenom Kráľovstve môžeme rozvíjať našu spoluprácu. Realizácia prebehne od novembra 2017 do novembra 2019 a jeho cieľom bude rozvíjať kritické myslenie a zavádzať ho do štúdia rôznych predmetov.   

Spätná väzba