Ponuka štúdia na našej škole

Ponúkame dve formy gymnaziálneho štúdia:

8 ročná forma štúdia – po ukončení 5. ročníka základnej školy
4 ročná forma štúdia – po ukončení 9. ročníka základnej školy

Školský vzdelávací program: Fides et ratio (Rozum a viera)

Bez prijímacích skúšok. Poradie podľa študijných výsledkov na základnej škole a výsledkov Monitoru9

Čo ponúkame našim študentom:

• Vzdelanie
• Uplatnenie v živote
• Radosť zo štúdia a spoločenstva
• Hodnoty a morálku
• Kreativitu

Naše priority

• Vzdelaný mladý človek, schopný úspešne zvládnuť vysokú školu
• Rozhľadený jazykovo zdatný absolvent
• Mladý človek s vyzretými a osvojenými morálnymi kvalitami
• Uplatnenie v živote
• Formácia všestrannej osobnosti

Prečo prísť študovať k nám?

• Bezplatné štúdium
• Rozšírené hodiny informatiky a cudzích jazykov
• Podporujeme štúdium študentov v zahraničí (zatiaľ Írsko, Anglicko, USA, Francúzsko)
• Individuálny a ľudský prístup učiteľov
• Rodinná atmosféra
• Kvalitné vzdelanie
• Vyučovanie vybraných predmetov metódou CLIL (v angličtine)
• Bohatá mimoškolská činnosť (vzdelanie, šport, kultúra, výchova)
• Základná umelecká škola v budove so symbolickým školným pre našich študentov exkluzívne len 1 ,-€ na školský rok
• Ponuka venovať sa robotike s programovateľnými kockami lega RCX a NXT, alternatívne zdroje energie, elektronika
• Možnosť štúdia na 4 roky alebo 8 rokov
• Kontinuálna formácia počas štúdia v kresťanskom duchu, korešpondujúca s výchovou v rodine
• Spolupráca s duchovnými farnosti a saleziánmi a rehoľnými sestrami
• Duchovný servis pre študentov aj rodičov, duchovné obnovy, duchovné cvičenia
• Počítače v triedach, pokrytie školy Wifi sieťou
• Možnosť starších ročníkov používať notebooky
• Výučba cudzích jazykov pomocou NB a jazykových softvérov
• Multimediálna učebňa, 3 interaktívne tabule Interwrite, Mimio a eBeam
• 3 PC učebne
• Školské stredisko záujmovej činnosti na škole
• Spevácky zbor Prameň s inštrumentálnym sprievodom
• Bohaté športové vyžitie (dievčenský futbal, internetová veslárska žiacka liga)
• Od budúceho školského roka mediálny program
• Zaujímavé osobnosti ako hostia na škole
• Prijímame študentov bez rozdielu vyznania aj neveriacich, ktorí sú ochotní rešpektovať ducha školy

Don Boscove dni

 • Každoročne koncom januára okolo sviatku don Bosca  (31. jauára) máte možnosť nahliadnuť do života aj zákulisia školy
 • (08.00 sv. omša a imatrikulácia nových študentov,
  10.00 – 13. 00 zaujímavý program v škole v rámci dňa otvorených dverí)

Kontakty:

 • www.cigybar.sk
  cigybar@cigybar.sk
  054/474 6554; 054/4883781
 • fax: 054/4883782
 • informácie aj na Bardejovskej televízii na našej stránke 437

Pridaj komentár