O škole

Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca Bardejov

 

začala svoju činnosť 2. 9. 2006 na základe rozhodnutia MŠ SR a zaradila sa do siete cirkevných základných umeleckých škôl Košickej arcidiecézy ako samostatná vzdelávacia inštitúcia. Jej prvým riaditeľom sa stal PhDr. Vincent Staríček. Od školského roku 2013/2014, v dôsledku organizačných zmien spolu so Základnou školou sv. Egídia a Gymnáziom sv. Jána Bosca, je súčasťou Cirkevnej spojenej školy v Bardejove. Na škole sa vyučuje pod vedením kompetentných pedagógov v štyroch umeleckých odboroch – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.

 

Hudobný odbor ponúka vzdelávanie v hre na hudobných nástrojoch: klavír, husle, zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón, akordeón, keyboard, gitara, bicie, sólový a zborový spev.

Výtvarný odbor sa realizuje vo výtvarných disciplínach: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálmi, fotografia, počítačová grafika.

Tanečný odbor rozvíja svoje pôsobenie v oblasti klasického, ľudového a moderného tanca.

Literárno-dramatický odbor sprostredkúva prvý kontakt so svetom divadla, filmu, rozhlasovej práce prostredníctvom predmetov dramatika a slovesnosť a zároveň je účinným prostriedkom pomoci žiakom s problémami komunikácie a výslovnosti.

 

Štúdium na škole vedie k orientácii v hodnotách umeleckého sveta. Úsilie pedagógov  o citlivé kultivovanie osobnosti a prejav v kresťanskom duchu sa premieta v každom type školských umeleckých prezentácií – koncerty, liturgické slávenia, výstavy, divadelné, tanečné predstavenia. Škola sa pravidelne podieľa na organizovaní Detského kresťanského divadelného festivalu „Rybka“. Talentovaní žiaci sa úspešne zúčastňujú súťaží, prehliadok, festivalov a výstav v rámci regiónu,  v národnom i medzinárodnom meradle. Viacerí z absolventov sa rozhodli pokračovať v štúdiu na školách s umeleckým, umelecko-pedagogickým zameraním, resp. na školách, na ktorých môžu nadobudnuté poznatky ďalej rozvíjať a zúročiť. Nárast záujemcov o štúdium na škole zdôvodňuje  opodstatnenosť jej pôsobenia a poslania.